2018. május 20., vasárnap

Heltai Magdolna földönkívüli kapcsolata a Repülő Csészealjak c. filmből (1968)

Ez a párbeszéd Heltai Magdolna kontakt és Varga György TV-s bemondó között hangzik el a "Repülő Csészealjak" című filmben, ami 1968-ban jelent meg.


- Heltai Magdolna több alkalommal is azzal a hírrel lepte meg az Uránia Csillagvizsgáló szakembereit, hogy sikerült kapcsolatot teremtenie idegen égitestek élőlényeivel. Miképpen történt ez?

- Szóval valóban megtörtént, '962 januárban. Telepátiával fölkerestek az Eridani Epszilon lakói és Cygni B 61 lakói. Ezek az égitestek nyolc fényévre és tizenegy fényévre vannak a matematikai számításokkal kapcsolatosan tőlünk. Ezt az emberi agy, aki megfelelő telepátiával rendelkezik, letudja küzdeni és tudtunk tárgyalni. És kérik, hogy tulajdonképpen egy békés élet uralkodjon a Földön. Erre figyelmeztetnek...

- Hisz Ön a csészealjak létezésében?

- Sajnos nem láttam még csészealjat, csak könyvekben láttam lefényképezve, de hiszek benne, hogy léteznek.

- És mit hisz?

- Szóval hiszek, hogy ezek más naprendszerbeli korongok, ahol olyan magas technika és kultúra van, amit mi nem ismerünk.

- Mi a véleménye: van-e kialakult csoportjuk, társaságuk itt Magyarországon a koronghívőknek?

- Kérném, a korong láz elindult több éve. Nagyon sok híve van és hisznek abban, hogy a korongok Magyarország fölött is elvonultak. De csak azok tudnak értekezni a korong lakóival, akik telepátiával rendelkeznek. Adamski George 1963-ban meghívott, hogy egy tanfolyamot rendez, ahol vegyek részt. Ő neki egy szakirodalma van, ami külföldi nyelven, szériában megjelent könyvek vannak, amik képekkel, fényképekkel igazolják, hogy valóban a repülő korongok léteznek...és a lakókról, és Adamskiról is fényképfelvételek vannak...több felvétel... amit a földi kamerák is észleltek.

- Ön a társaságában, barátai körében, hát ööö..szokta ezeket az anyagokat ismertetni?

- Én nem magyarázom nekik, mert nem lehet a földi tudomány állása szerint teljesen lekontrollálni a magasabb tudományt. Ez már a negyedik dimenzió, a földi matematika és tudomány a harmadik dimenzióban áll. Csak inspiráció és fantáziával lehet, úgy mint az írók, lerögzíteni a negyedik dimenziót.


2018. május 5., szombat

Ferenczy József - Szellemtani eredmények - A szellemtan vázlata (1.)


A szellemtan vázlata.

Junius 10. 1874.

 Az irány, ami az emberi kebleket foglalkoztatja, az, a mi a jövőben tündöklik, és ez után kapkod a sötétségben fuldokló ember.
 Nehézségek gördittetnek elébe a tudomány szine alatt; - elragadják tőle azt is, mi - természeti ösztönénél fogva - reményt nyujt, hogy a jövő létének partját csak fel is fedezhesse. Kiragadják szivéből azon reményt, hogy egy házastárs a felét, ha meghalt, a gyermek a szülőt és a szülő a gyermekét viszontláthassa. - Vagy talán a teremtő az embert eredetileg csak egy ragadozó állattá rendelte? de mégis, tudja-e az ember, hogy a ragadozó állatnak nincsen-e megadva a jövő és annak sejditése? Erre nem feleltek sem Büchnerék sem Darwinék, mert csak erőltetett a gondolkodástok. Igen is - hamar feneket értetek forrástokban vagy megforditva a semmit, a netovábbot találtátok fel ott, a hol a külső szemeitekkel mást nem láttok már. Ellenben tért nyertek azok, kik magukba szálva megtalálták az utat a parányokon tul, a melyet a szellemük előkészített, hogy eljuthassanak oda, a hol a természet titka tovább fejlődik. Ezek a szellemtani buvárok, immár elterjedve a földön.
 A szellemtan az, mi összeegyezteti belső embert a külső létéve oly alapon, a hol az Isteni ihlet tenyészik az emberi erényben, megvilágítva a bölcseség lámpáját által.
 Mily haszontalan a czélnélküli volna az élet, ha a jövője hibázna!
 Minden csudálatosnak látszó létok kifejlik a czélközelben. - Rajta tehát, szellem buvárok! - nincsen előttetek oly akadály, amin által nem hatolhattok, hogy a láthatatlanban is előre ne mehetnétek, mert léttok ti a belső lelki szemeitekkel oda, ahonnan ti is és minden élő lény figyeltetik. Ne aggódjatok semmin, bizvást tehetitek lépteiteket előre, mert bármily csalárd ösztönzés ellen megvédnek a jó és igaz szellemek. De ti is szaporodjatok és adjatok felvilágosítást másoknak, mert sokban megvan a hajlam, de nincsen hozzá kellő világosság; ellenben annál bujábban tenyésznek a hamis profeták. Ilyenek léteztek a régi időben és léteznek a jelenben is - különféle alakokban. Már az amerikai Jackson Dawis nyilvánítá delejes állapotban, hogy létezik egy tulvilági szellem-ország, millió és millió szellemekkel, Diakka a nevük, kiknek jó indulatok mellett azon feladatjok van, hogy az embereket tévutra vezessék, mert hihető, hogy e föld lakói nem birnák még meg a teljes valónak ismeretét. Kellő figyelemmel kisérve jól tapasztaljuk a nyilványitásokban ugy  kisebb mint a nagyobb egyletekből s ugy egyeseknél is - és kiterjed az részit összevágó részint különböző vallomások szerént. - A pápista beszél az Isten anyjáról és szentekről stb., a protestans egyszerüsit mindent és fürkész, de az egyszerüben találja a valót. A zsidók elfogadják a Krisztust mint Messiast, de nem a Jézus név alatt, stb. - Boldognak érzik magukat mindezek delejes tulajdonságaikban, sőt fanatismus fogja el lényüket, mert méltán becsülök többre minden földi javaknál.
 Áttérek az álprófétákra, kik, ámbár nem a régi időbeliek, de annál szomoritóbb a tulajdonságuk a mai életben, de ezek is különfélék - és csak két fajtáját emlitem.
 1-ör is a jóhiszemü hamis próféták azok, kik tulságos ambitióbul minden áron a hősies akar által képzelnek győzhetni, és pedig győznek is; de csak az együgyüeknél és fanatikusoknál és kik a körülményeket nem ismerhetik.
 2-ik fajtáját képezik azok, a kik anyagi érdekért akarják megfertőztetni az isteni ihletet.
 Ez a két fajtája a hamis prófétáknak reclamot csinál a hitetleneknél az irói viszketeget okoz azoknál, kik nem átallanak irni és itéletet hozni arról, a mihöz nem értenek. Daczára pedig mindezen erkölcsrontü ambitióknak, megfogamzik a szellemi tan magvának csirája, de előbb azoknál, kik erre a felsőbb sferákból képesitve vannak. - Tökélyre ugyan nem vergődhetik a földi lény, de összegezve a valót, maradnak a csalódások csakis egy nemei a ködnek, a melyen a való és Isteni átvilágító, mint például más világító eszközöknél a világító szernek égése. De összegezve mindent - ki bírná azt felfogni, hogy egy testrész, habár velő legyen is, a mely minden állatéval kisebb-nagyobb mértékben egyenlő, képes lenne egy világ fejlődését előmozditani egy felsőbb motor nélkül? - de képes lenne-e a ferde tan hirdetésére is, habár ez egy mysticus és valoszinü Diakkák müve lehet? De bizonnyal nem azon anyag, a mely parányokból létrejött, hanem azon felső indok, melyet a materialisták tagadnak, mert nem láthatják ihletnélküli szemeikkel és nem foghatják meg kezeikkel. - A materialista marad egy földi eszköz minden remény nélkül, mig meg nem nyilt előtte a rés, hogy megpillanthassa azt, amiről nékie a fogalom megtagadtatott. Nincs szükség azon megütközni, ha valaki tudatlanságát a nyilvánosságra hozza nyomorult élcz palástja alatt - mert az csak egyfajta gyom, amely magától elvesz, vagy átidomul.
 Szem előtt kell tartani, hogy annyi fájó szív eped a könnyebbülésért - annyi lelki betegség egy elveszett kedves élő tárgyért, részesül itt azon gyógyszerből, melyet csakis a tulvilágba látással nyerheti, a nagy Isten engedelmével és a jó szellemek segedelmével.
 Beláthatja mindenki, hogy testi gyarló képességgel csak a materiát láthatja és kutathatja, - oda tehát a belső ember léte szükséges. Ennek gyakorlati kivitele néha a lelkibetegség fokozata (somnambule), néha pedig a delejnek varázsa. Kutatva a delejnek tulajdonságát, habár nem találja meg az ember a varázs keletét, de megtalálhatja könnyen annak hatását - miután az tartja még az eget és földet is fel. Ez az arcanum.
 Megrendithetetlen a természet menete, épületes az a lélektani tudományra, mert az a csalhatatlanság typusa. De megrendithető volna, ha az csak az emberi gyarló velőnek attributuma volna, de igy, a nyegleség- és rideg önzéssel saturált materialismus csak azon fokig halad, a hol nékie a semmi kezdődik.

(folytatása következik...)

Ferenczy József - Szellemtani eredmények - A vezető megjegyzése


A vezető megjegyzése
junius 12. 1874.

 Önként jövünk segedelmedre szellemtani buzgólkodásaidban.  - Folytatása kideriti azt, a mi még homályban van. Merits eddigi tapasztalataidból annyit, a mennyire szükséged van, és folytasd a szerént megkezdett müvedet. Igy fogsz járni egy szellemi szalagon, de fogva és gyámolitva leszesz, hogy az eredmény méltó lehessen fáradságod jutalmául. Az örök béke fogja jellegezni az eredménynek jövőjét,  - kiskoru marad mellette minden földi tudákosság; - meg fogja szüntetni a kétely csirájának további fejlődését, - mert ki fogja bontakoztatni szellemét az emberi lénynek a zavaros testből. Meg fogja teremteni a magas sphaerák hatalmas és dicső magasztosságában a lelkierőt, mert kiábrándult akkor az anyag felhőjéből, hogy képesitve legyen lényének, az Istennek ihletjét megtalálni, és azt kellő szinben méltányolni.
 Irj, és folytasd megkezdett soraidat! - késztetve vagy reá, mert meg kell lenni annak, mire rendeltetésed határozott. Eszköz vagy te csak benne, és hozzá engedelmességed is határozva van, és ebből nem menekülhetsz, de jó szellemednek nincs is erre hajlama, mert az arra meg van ihletve.
 A v e z e t ő d

Megjegyzés: A psychografi felelet szerént Czuczor szelleme a vezető ezen manifestatióban, de különben az Ladárnak tulvilági vezetője is.


(A blog író megjegyzése: A spiritiszta médiumoknak és köröknek gyakran lett szellemi vezetője. A vezető alatt azt értjük, aki folyamatosan segíti a médiumot, tanácsokkal látja el és állandóan kapcsolatban áll vele. Tehát a "főszellem", de rajta kívül is kapcsolatban áll más szellemekkel az illető.)

Ferenczy József - Szellemtani Eredmények - Előszó

Vélhetőleg Magyarország első médiumának, Ferenczy Józsefnek,  nincsenek földönkívüli tapasztalatai, de mivel tényleg (tudomásom szerint) az első személy, aki viszont a másvilágról kapott üzeneteket, úgy gondoltam, hogy felteszem az oldalra. A Szellemtani eredmények (1874) fejezetei ezek.


Előszó

Jelige: Minden csodálatosnak látszó létok kifejlik a czélközelben.

Mint semmi írói hajlammal nem bíró, csak is szellemi kötelességet teljesítek ezen kötetnek a nyilvánoságra hozatalával.
 Elvesztve egyetlen 17 éves Aladár fiamat - keserű öreg napjaimnak, azon sokak által gunyolt és mystikusnak látszó szellemtani tapasztalatok, nem csak nevezetes enyhülést okoztak, sőt érzékenységemnek fokozata meghozta azon képességet, a sokak által meg nem fogható, ugynevezett mediumi írói tulajdonságot, miszerint mindezen kötet tartalmát, a megjegyzéseket kivéve, a delejes mámorban ihletszerüen irhattam. - Nem arrogálhatom magamnak az irói képességet, mert mig a harmadik szót leírtam, az elsőt már rendesen nem tudtam - annálfogva az eredetinek irályát meghagyva, mit sem változtattam rajta. Nem is szándékom senkinek önmagamtól tanítást adni, hanem vegye ki a részletekből ki-ki a tanulságot tiszta lelkületével, csak azon kéréssel járulok, hogy ne itéljen addig, mig az alapját fel nem ismeri, de azután csak szivességet, sőt jót eszközöl, ha tiszta argumentumokkal e myscitcumot felfogja fedezni.
 Mindenesetre szükséges e kötetnek kiadatására egy bizonyos köteleséggel járó elszántság e materialis és kapzsi irányában a világnak.
 Hogy pedig veszni nem hagyhatom a bentartalmazott nyert nyilvánításokat - felvilágosítanak azok eléggé, de eclatans volt következő eljárás:
 A "szellemtan vázlata" czim alatti irat, amidőn félében volt - nem voltam az elolvasása után kielégítve, félretettem. Másnap uj manifestumot várva, a következőt nyertem, a melyet mint elsőt felvilágositásul előterjesztem, de mégis azon megjegyzésemmel, hogy az élczező skeptikusoknak feltárom lelkületemet, hogy a miben egy Flammarion, Hofmann, Victor Hugo, Perty, Aksakow, Fennimore Cooper s más kül és még a rejtekben tartózkodó azai, e tan bölcseinek nevével együtt, az élczeknek tárgyává tétetném, a legmagasabb fokán érezném magamat az emberi társulatnak.